A Bridge Too Far
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:00
25.000
:00:31
Þimdi hatýrlamasý güç ama,
Avrupa 1944'te böyleydi.

:00:40
Ýkinci Dünya Savaþý
beþinci yýlýnda...

:00:42
...ve hala Hitler üstünlüðünde
devam ediyordu.

:00:45
Avrupa'nýn büyük kýsmý,
Alman ordularýnýn kontrolü altýndaydý.

:00:49
D Günü tüm bunlarý deðiþtirdi.
:00:54
D Günü: 6 Haziran 1944'te...
:00:58
...müttefik kuvvetler General
Eisenhower'ýn komutasý altýnda...

:01:02
...Fransa'nýn kuzey
kýyýlarýna indi..

:01:05
Temmuz'da saldýrýya
baþladýlar.

:01:08
Aðustos'ta Paris kurtuldu.
:01:13
Almanlar her yerde geri çekildiler.
:01:18
Ama müttefik zaferlerle birlikte,
sorunlar baþladý.

:01:21
Stoklarýn Normandiya'dan,
400 mil öteden gelmesi gerekiyordu...

:01:26
...ve çok azalmýþlardý.
:01:28
Müttefiklerin ilerlemesi,
sona ermeye baþlamýþtý.

:01:33
Eisenhower'ýn karþýlaþtýðý
bir baþka sorun da...

:01:37
...iki ünlü generali-
güneyde Patton...

:01:40
...ve kuzeyde Montgomery-
birbirlerinden hiç hoþlanýyorlardý.

:01:45
Uzun süren bu rekabet,
hiç bu kadar þiddetli olmamýþtý.

:01:50
Stoklarýn, iki orduya da
yetmeyeceði kesindi.

:01:53
Her ikisi de, Almanlar'ý yenenin
kendisi olmasýný istiyordu.

:01:57
Her ikisi de diðerini,
Berlin'e göndermek istiyordu.


Önceki.
sonraki.