A Bridge Too Far
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:02
...Fransa'nýn kuzey
kýyýlarýna indi..

:01:05
Temmuz'da saldýrýya
baþladýlar.

:01:08
Aðustos'ta Paris kurtuldu.
:01:13
Almanlar her yerde geri çekildiler.
:01:18
Ama müttefik zaferlerle birlikte,
sorunlar baþladý.

:01:21
Stoklarýn Normandiya'dan,
400 mil öteden gelmesi gerekiyordu...

:01:26
...ve çok azalmýþlardý.
:01:28
Müttefiklerin ilerlemesi,
sona ermeye baþlamýþtý.

:01:33
Eisenhower'ýn karþýlaþtýðý
bir baþka sorun da...

:01:37
...iki ünlü generali-
güneyde Patton...

:01:40
...ve kuzeyde Montgomery-
birbirlerinden hiç hoþlanýyorlardý.

:01:45
Uzun süren bu rekabet,
hiç bu kadar þiddetli olmamýþtý.

:01:50
Stoklarýn, iki orduya da
yetmeyeceði kesindi.

:01:53
Her ikisi de, Almanlar'ý yenenin
kendisi olmasýný istiyordu.

:01:57
Her ikisi de diðerini,
Berlin'e göndermek istiyordu.

:02:01
Eylül 1944'te...
:02:03
Montgomery, ''Piyasa Bahçesi''
koduyla anýlan...

:02:05
...muhteþem bir
plan hazýrladý.

:02:09
Üstlerinin yoðun baskýsý
altýnda kalan Eisenhower...

:02:12
...sonunda Montgomery'nin tarafýna geçti...
:02:15
...ve Piyasa Bahçesi planý
gerçekliðe kavuþtu.

:02:19
Plan, kendinden önceki
birçok savaþ planý gibi...

:02:25
...Noel'den önce
savaþý bitirmeyi ve...

:02:28
...askerleri eve döndürmeyi amaçlýyordu.

Önceki.
sonraki.