Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:52:02
- Pravio si se važan.
- Ne, samo sam znao odgovore.

:52:07
Nekako sam ih znao sve.
:52:09
- Ne smeš da privlaèiš pažnju.
Nisam ni pokušavao. Samo sam oseæao...

:52:13
Doæi æe dan kada æe svi znati ko si ti.
Ali on još nije došao.

:52:17
- Kako to mislite?
- Ima stvari koje ne razumeš.

:52:20
Èitaj svoju Bibliju. U Novom Zavetu,
postoji Knjiga Otkrovenja.

:52:24
Za tebe, to je baš to -
knjiga otkrovenja.

:52:27
Za tebe. O tebi.
:52:29
Èitaj je. 13. poglavlje.
:52:31
Èitaj. Uèi. Shvati.
:52:35
Šta to treba da shvatim?
:52:40
Ko si ti.
:52:42

:53:49
"I ceo svet je išao za zveri."
:53:52
"I uzdizali su zmaja
koji je dao moæ zveri:

:53:55
...a oni su obožavali zver,
govoreæi "Ko je bolji od zveri?"

:53:59
"Ko sme da zarati sa njim?"

prev.
next.