Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:01
Ona hançerleri ben vermiþtim.
:03:07
O Chicago'da, amcasýyla birlikte yaþýyor.
:03:09
Þimdi... Bunu al ve yeni ailesine ver.
:03:14
- Peki nedir bu?
- Ýçinde herþeyi açýklayan bir mektup var.

:03:19
- Carl, bunu kabul etmek...
- Uyarýlmalarý gerekiyor.

:03:22
Çok yaþlýyým. Çok hastayým.
Kendi baþýma gidemem.

:03:25
Ve gerçeði bilip de hayatta kalan
tek kiþi benim.

:03:30
Ben tanýnmýþ ve saygýn bir bilim adamýyým.
:03:32
Bu yüzden bunu sen yapmalýsýn.
Seni dinleyeceklerdir.

:03:36
Ve bu iþi üstlenmemi istiyorsun.
Hayýr.

:03:38
Bak, Carl, biz eski arkadaþýz.
Birbirimizi iyi anladýðýmýzý düþünüyorum.

:03:42
- Bunlara inanmamý...
- Öyleyse Yigael'in Duvarý'na gel.

:03:46
- Ne, þimdi mi?
- Þimdi.

:04:18
Ýþte, Michael.
:04:20
Carl Bugenhagen.
:04:22
Umarým bu bana Cennet'te bir yer garanti eder.

Önceki.
sonraki.