Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:01
Michael, bunu gördün mü?
:02:07
- Bunu tanýdýn mý?
- Hayýr.

:02:11
- Yigael Duvarý'ný hala görmedin mi?
- Geçen hafta açýldý.

:02:15
Duvarda dört tane Ýsa-karþýtý resim var.
:02:20
Yigael Þeytaný'nýn yüzüyle bu çocuðunki ayný.
:02:24
- Sen neler söylüyorsun?
- Hiç kuþkum yok.

:02:27
Damien Thorn Ýsa-karþýtý.
:02:31
- Ah, Carl...
- Michael, bana inanmalýsýn!

:02:34
Ben bir arkeoloðum, fanatik bir dinci deðil.
:02:37
"O þu anda dünyada...
Ve onun gücü üstün gelecektir."

:02:41
"Ve kutsal gücü yok etmek için uðraþacaktýr."
:02:47
Bu sözler için teþekkür ederim
ama olasý gerçekler için...

:02:50
Babasý bunu biliyordu.
:02:52
Bir hafta önce onu yok etmeye çalýþtý.
:02:57
Bu küçük haberi nedense gazeteler
göz ardý etmiþti.

:03:01
Ona hançerleri ben vermiþtim.
:03:07
O Chicago'da, amcasýyla birlikte yaþýyor.
:03:09
Þimdi... Bunu al ve yeni ailesine ver.
:03:14
- Peki nedir bu?
- Ýçinde herþeyi açýklayan bir mektup var.

:03:19
- Carl, bunu kabul etmek...
- Uyarýlmalarý gerekiyor.

:03:22
Çok yaþlýyým. Çok hastayým.
Kendi baþýma gidemem.

:03:25
Ve gerçeði bilip de hayatta kalan
tek kiþi benim.

:03:30
Ben tanýnmýþ ve saygýn bir bilim adamýyým.
:03:32
Bu yüzden bunu sen yapmalýsýn.
Seni dinleyeceklerdir.

:03:36
Ve bu iþi üstlenmemi istiyorsun.
Hayýr.

:03:38
Bak, Carl, biz eski arkadaþýz.
Birbirimizi iyi anladýðýmýzý düþünüyorum.

:03:42
- Bunlara inanmamý...
- Öyleyse Yigael'in Duvarý'na gel.

:03:46
- Ne, þimdi mi?
- Þimdi.


Önceki.
sonraki.