Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:49
"Ve tüm dünya canavarýn mucizleriyle
hayrete düþtü."

:53:52
"Ve onlar canavara güç veren ejdere taptýlar..."
:53:55
"...ve canavara taptýlar.
'Canavar gibi olan var mý?' dediler."

:53:59
" 'Onunla savaþmaya kimin gücü yeter'?"
:54:02
"Ve canavarý gördüm ve dünyanýn krallarýný
ve onlarýn ordularýný..."

:54:05
"Ona ve ordularýna karþý savaþmak için
bir araya toplandýlar."

:54:10
"Ve onun kurallarý sanatý sayesinde
baþarýlý olacak."

:54:15
"...ve onu kalbinde büyütecek..."
:54:17
"...ve barýþ yok olacak."
:54:23
"Prenslerin prensine karþý duracak."
:54:28
"Ve tümüne hükmedecek, küçük ve büyük,
zengin ve fakir, özgür ve köle..."

:54:33
"Sað ellerinde ya da alýnlarýnda
onun iþaretini taþýyacaklar."

:54:38
"Ve onun iþaretini taþýmayan hiç kimse
ne satýn alabilecek ne de satabilecek..."

:54:43
"...ya da onun isminin sayýsýný."
:54:46
"Ýþte bilgelik."
:54:48
"Canavarýn sayýsýný hesaplayýn..."
:54:51
"...bir insanýn sayýsý..."
:54:54
"...ve onun sayýsý altý yüz atmýþ altýdýr."

Önceki.
sonraki.