Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:15:08
Sonunda mutlu son.
1:15:11
- Sýkýcýydý.
- Kötümser olmak için çok gençsin.

1:15:17
- Kim salamlý sandviç ister?
- Bir.

1:15:19
- Ýki.
- Tamam.

1:15:31
Bakarým.
1:15:43
- Merhaba, Damien.
- Dr. Warren.

1:15:46
Richard evde mi?
1:15:48
Evet. Oturma odasýnda.
1:15:54
Charles. Ne hoþ bir sürpriz.
Sana bir içki vereyim.

1:16:08
- Brendi?
- Hayýr.

1:16:10
Richard, Sana kiþisel bir þey sormam gerek.
1:16:13
- Biz arkadaþýz.
- Londra'da kardeþine ne oldu?

1:16:19
- Bunu neden soruyorsun?
- Ýsrail'den gönderilen bir kutuyu açtým.

1:16:24
Bugenhagen'e aitti.
1:16:26
Ee?
1:16:27
Bugenhagen'in Damien'ý öldürmesi için kardeþine
hançerler verdiðini biliyor muydun?

1:16:31
- Sen neden bahsediyorsun?
- Yýllar önce Bugenhagen sana bir mektup yazdý.

1:16:35
- O mektubu almadým.
- Asla gönderilmedi. Hala kutunun içindeydi.

1:16:39
Richard... Mantýklý biri olduðumu bilirsin.
Ama söyleyeceklerim hiç de mantýklý deðil.

1:16:46
Bugenhagen'in iddiasýna göre Damien...
Þeytan'ýn oðlu.

1:16:50
Vahiy Kitabý'nda bahsedilen canavar.
1:16:52
O insan deðil. Çakal olarak doðdu.
1:16:54
- Ýnanýlmaz göründüðünü biliyorum.
- Bunu bana niye anlatýyorsun?

1:16:57
Kardeþin buna inanmýþtý.
Yardým için Bugenhagen'a gitti.


Önceki.
sonraki.