Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:16:08
- Brendi?
- Hayýr.

1:16:10
Richard, Sana kiþisel bir þey sormam gerek.
1:16:13
- Biz arkadaþýz.
- Londra'da kardeþine ne oldu?

1:16:19
- Bunu neden soruyorsun?
- Ýsrail'den gönderilen bir kutuyu açtým.

1:16:24
Bugenhagen'e aitti.
1:16:26
Ee?
1:16:27
Bugenhagen'in Damien'ý öldürmesi için kardeþine
hançerler verdiðini biliyor muydun?

1:16:31
- Sen neden bahsediyorsun?
- Yýllar önce Bugenhagen sana bir mektup yazdý.

1:16:35
- O mektubu almadým.
- Asla gönderilmedi. Hala kutunun içindeydi.

1:16:39
Richard... Mantýklý biri olduðumu bilirsin.
Ama söyleyeceklerim hiç de mantýklý deðil.

1:16:46
Bugenhagen'in iddiasýna göre Damien...
Þeytan'ýn oðlu.

1:16:50
Vahiy Kitabý'nda bahsedilen canavar.
1:16:52
O insan deðil. Çakal olarak doðdu.
1:16:54
- Ýnanýlmaz göründüðünü biliyorum.
- Bunu bana niye anlatýyorsun?

1:16:57
Kardeþin buna inanmýþtý.
Yardým için Bugenhagen'a gitti.

1:17:00
- Bugenhagen ona çocuðu nasýl öldüreceðini anlattý.
- Kardeþim zihinsel olarak hastaydý. Karýsý...

1:17:05
Damien tarafýndan öldürüldü. Beþ ölüm, Richard.
Beþ açýklanamayan, korkunç kaza.

1:17:10
- Bugenhagen'a göre...
- O deliydi. Ve sen buna inanýyorsun.

1:17:14
- Mektubunu kendin oku.
- Bunak bir ihtiyarýn saçmalýklarýný okumayacaðým.

1:17:18
Bugenhagen'i tanýrdým. Bunak deðildi.
Eðer söyledikleri doðruysa hepimiz büyük bir tehlike içindeyiz.

1:17:23
Sen, Ann, Mark - hepimiz.
Hiç þüpheli bir þey dikkatini çekmedi mi?

1:17:26
- Hayýr.
- Söylediði bir þey?

1:17:28
- Hiçbir þey.
- Aramýzdan ölenler oldu.

1:17:30
John, Bill, Pasarian...
1:17:31
- Bunlar tesadüf.
- Peki ya Marion Teyze? Ýþte kanýt.

1:17:34
- Ne kanýtý?
- Yigael'in Duvarý. Bugenhagen onu görmüþtü.

1:17:37
- Onu inandýran þey buydu.
- Yeter! Daha fazla duymak istemiyorum.

1:17:42
- Duvar yarýn New York'a ulaþacak.
- Öyleyse git de gör.

1:17:48
Yapacaðým.

Önceki.
sonraki.