Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:17:00
- Bugenhagen ona çocuðu nasýl öldüreceðini anlattý.
- Kardeþim zihinsel olarak hastaydý. Karýsý...

1:17:05
Damien tarafýndan öldürüldü. Beþ ölüm, Richard.
Beþ açýklanamayan, korkunç kaza.

1:17:10
- Bugenhagen'a göre...
- O deliydi. Ve sen buna inanýyorsun.

1:17:14
- Mektubunu kendin oku.
- Bunak bir ihtiyarýn saçmalýklarýný okumayacaðým.

1:17:18
Bugenhagen'i tanýrdým. Bunak deðildi.
Eðer söyledikleri doðruysa hepimiz büyük bir tehlike içindeyiz.

1:17:23
Sen, Ann, Mark - hepimiz.
Hiç þüpheli bir þey dikkatini çekmedi mi?

1:17:26
- Hayýr.
- Söylediði bir þey?

1:17:28
- Hiçbir þey.
- Aramýzdan ölenler oldu.

1:17:30
John, Bill, Pasarian...
1:17:31
- Bunlar tesadüf.
- Peki ya Marion Teyze? Ýþte kanýt.

1:17:34
- Ne kanýtý?
- Yigael'in Duvarý. Bugenhagen onu görmüþtü.

1:17:37
- Onu inandýran þey buydu.
- Yeter! Daha fazla duymak istemiyorum.

1:17:42
- Duvar yarýn New York'a ulaþacak.
- Öyleyse git de gör.

1:17:48
Yapacaðým.

Önceki.
sonraki.