Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:20:17
Buna inanýyor musun? Damien?
1:20:20
Ýnandýðýmý söylemedim.
Sadece söylediklerini anlattým.

1:20:22
- Ama New York'a gitmeyi düþünüyorsun...
- Bu... bu saçmalýk.

1:20:28
Ama Robert kilisede Damien'ý býçaklamaya
çalýþýrken vuruldu.

1:20:32
Aklýný çeldi, deðil mi?
1:20:35
Aklýna çýlgýnlýklarýný soktu.
1:20:38
Seni zehirlemesine izin vermeyeceðim.
Hiçbir yere gitmiyorsun.

1:20:41
- Ann...
- Onunla konuþtuklarýný unut.

1:20:43
Geçti. Bitti.
Bu pis ve aptalca bir hikaye ve bitti.

1:20:48
- Richard, kes artýk. Kes þunu. Lütfen, Tanrým.
- Tamam, tamam. Gitmeyeceðim.

1:20:52
Damien'a olan davranýþlarýný deðiþtirmemelisin.
1:20:56
- Deðiþtirmem, söz veriyorum.
- Bana söz ver.

1:20:58
Söz veriyorum.
1:21:07
Bak, biraz temiz hava alalým.
1:21:09
Neden üzerimize bir þeyler giyip
dýþarýda çocuklarý bulmuyoruz?

1:21:57
Mark?

Önceki.
sonraki.