Body Heat
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:00
Emin olmak istedim.
:23:15
Ne yapýyorsun?
:23:17
Bunlarý yýkamam gerek.
:23:18
Hizmetçi mi görür?
:23:20
Evet.
:23:22
Annem derdi: "Bilgi kuvvettir".
:23:24
Bu ilginç bir yorum.
:23:27
O nedenle mi benim markamdan
içmeye baþladýn?

:23:31
Kimse bilmemeli Ned.
:23:34
Söz ver. Hiç kimse bilmemeli.
:23:54
Boþver, tamam mý?
:24:00
Korkunç bir haldesin.
Uyumuyor musun?

:24:02
Gece o kadar sýkýcý bir rüya gördüm
ki uyandým. Uyumaya korktum.

:24:06
- Nerelerdeydin?
- Buralarda.

:24:08
Bir aydýr pek görünmüyorsun.
:24:10
Dur bakalým, yeni birileri var
galiba. Neden anlatmýyorsun?

:24:14
Eskiden hiç çekinmezdin.
:24:16
- Oscar!
- Geçen hafta gelmedin, kaybettik.

:24:19
Yaptýklarýný anlatmaz oldu.
Ýnanamýyorum.

:24:22
Bugün nasýl pastalar var?
:24:24
Kirazlý, kirazlý ve kirazlý.
:24:27
- Hangisini önerirsin?
- Kirazlýsýný.

:24:29
Getir öyleyse. Bir de büyük kola.
:24:31
Beni hayal kýrýklýðýna uðratýyorsun.
Yýllardýr sayende eðleniyordum.

:24:35
- Susarsan yalnýzca eþim kalýr.
- Ben de yalnýz yaþýyorum.

:24:39
- Tabii, biraz sonra da kar yaðacak.
- Ýnsanlar da dürüst.

:24:42
Üniformalý biri belki?
:24:45
Etrafta ordu personeli yok.
Garson kýz mý?

:24:49
Olabilir mi?
:24:52
Bildim, bildim!
:24:54
Nihayet Glenda'yý elde ettin.
Yasak bölgeye girebildin mi?

:24:58
Glenda Palm Beach'lý bir
narkotikçi polisle çýkýyor.


Önceki.
sonraki.