Trail of the Pink Panther
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:02
- Ýþte onlar!
- Hayýr, deðiller.

1:02:21
Bir süre için Clouseau'nun kendisi
sanki Hayalet gibi göründü.

1:02:26
Aslýnda Pembe Panteri çalmakla
suçlanýp tutuklandý ve hapse yollandý.

1:02:36
- Fakat o masumdu.
- Beceriksiz, fakat masum.

1:02:39
- Beceriksiz?
- Öyle deðil mi sevgilim?

1:02:42
Her alanda deðil sevgilim.
O müthiþ bir uykucuydu.

1:02:45
- Buna inanmak zor.
- Bu doðru.

1:02:47
Uyurken nerede ise asla
ciddi bir hata yapmazdý.

1:02:51
Beceriksiz! Fransa'nýn en büyük dedektifi!
1:02:54
Ýnsanýn gerçeðini sorguluyor.
1:02:56
- Sence o öldü mü?
- Umarým ölmedi.

1:02:58
- Siz ne düþünüyorsunuz Sör Charles?
- Clouseau gibi adamlar asla ölmez.

1:03:02
Onlar yok edilemez. Böyle de olmalý.
1:03:05
- Neden?
- Onlara ihtiyacýmýz var.

1:03:07
Mizah anlayýþýmýzý korumamýzý saðlarlar.
1:03:10
Ýþler ne kadar kötü olursa olsun,
eðer sebat ederseniz...

1:03:13
hayatta kalýr, bazen kazanýrsýnýz.
Onlar bunun canlý kanýtýdýr.

1:03:18
Baþarýsýnýn sýrrýnýn
azim olduðunu mu düþünüyorsunuz?

1:03:21
Buna hiç þüphe yok.
1:03:23
O bir aptaldý, fakat 11 inci
emrin somut örneðiydi.

1:03:27
- 11 inci Emir?
- "Vazgeçmemelisiniz."

1:03:31
- Bunu sevdim.
- Seveceðini düþündüm.

1:03:38
Hoþça kal.
1:03:41
- Bizi tekrar ziyarete gel.
- Bunu yapabilirim.

1:03:43
Düþlerinin adamý ayný zamanda
Makyavelce çekici biri.

1:03:47
Bunu biliyorum. Teþekkür ederim.
1:03:49
Hoþça kalýn.

Önceki.
sonraki.