Brazil
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:00
Kendimi assam
daha iyi olur.

:38:06
Bu aptal 7. düzenlemeden önce,
:38:08
böyle þeyler olmazdý hiç.
:38:10
Bu Simmon`un iþi
:38:12
O ve Jeffries
yemekte beraber oturuyorlar hep.

:38:12
Burasý soðumaya baþladý.
:38:15
Pantalonuna bak.
:38:15
Aþaðýlýk herifler.
:38:17
Oh, tanrým.
:38:19
Çok kötü kokuyor.
:38:22
Bokla doluyoruz.
:38:22
Evraklarý þu dolaplarýn arkasýna atabiliriz,
veya yakabiliriz.

:38:26
Oh, tanrým!
:38:27
Bak, bir çözüm var.
:38:29
Bayan Buttle`a gidip,
:38:30
Oh, tanrým.
:38:31
çeki elden verebilirim.
:38:33
Kendisi nakte çevirebilir.
:38:36
Oh.
:38:37
Oh.
:38:38
Bu dahiyane bir fikir, Sam.
:38:39
Bunu senin için yaparým.
:38:41
Oh, kahretsin!
:38:42
Ceki onayla,
Adres nedir?

:38:44
Hepsi burda yazýyor.
:38:44
Bu iþte hep beraberiz evlat.
:38:50
Baþka ne yapmam gerek?
:38:54
Pembe ve mavi makbuzlar.
:38:55
Þuraya imza at,
þuraya ve þuraya. Çekide imzala.

:38:59
Jill!
:39:00
Jill!
:39:03
Jill.
:39:04
Sanýrým elimi incittim.
:39:05
Oh, tanrým.
Ýyi misin?

:39:07
Bileðim tamamen uyuþmuþ durumda.
:39:07
Sana birþey oldu mu?
:39:09
Ne kadar zavallý biriyim ben.
:39:09
Yüzün--
yaralandýn mý?

:39:13
Um...
Hayýr.Ben iyiyim.

:39:13
Senin için yapiyim.
:39:15
Bu...
:39:16
Þey...
:39:19
Senin için çok endiþelendim.
:39:26
Ahem.
:39:35
Tamamdýr,
Yola koyulsam iyi olur.

:39:35
Kimdi o?
:39:37
Bir dost.
:39:38

:39:40
Bir an önce burdan gidelim.
:39:40
Sam?
:39:43
Hmm?
:39:44
Hakkýný ödeyemem biliyorsun.
:39:44
Hadi. Çabuk.
:39:46
O seni görüyor evlat,
:39:48
O seni görüyor.
:39:54
Brazil
:39:57
Kalplerin haziran`da eðlendiði yer

Önceki.
sonraki.