Angel Heart
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:01
O. . .
- Hafýza kaybýna uðradý. Siz sanýrým buna þey diyorsunuz. . .

:09:06
Ani þok.
- Evet! - Bunun nasýl olduðunu bilirim.

:09:09
Neden? Siz de mi o servisteydiniz?
- Kýsa bir süreliðine.

:09:14
Fakat benim aklým biraz karýþtý..
:09:17
Ah, Üzgünüm! Beni eve gönderdiler,
ve ben herþeyi kaçýrdým:

:09:23
savaþý, madalyalarý, herþeyi.
Sanýrým bana þanslý olduðumu söylebilirsiniz.

:09:28
Johnny o kadar þanslý deðildi.
Eve bir zombi olarak döndü.

:09:32
Arkadaþlarý onu taþrada özel bir hastaneye transfer ettirdiler.
:09:36
Bir çeþit esaslý psikiyatrik tedavi gördü.
:09:40
Avukatlarý faturalarý ödemek için bir savcýnýn gücüne sahiptiler,
:09:43
ve bunun gibi þeyler.
Fakat siz nasýl olduðunu bilirsiniz.

:09:46
Bir bitki gibi kalakaldý ve benim kontratýmýn karþýlýðý asla ödenmedi. - Anlýyorum.
:09:51
Gözünü para hýrsý bürümüþ biri gibi görünmek istemem.
:09:54
Benim tek amacým Johnny'nin hayatta olup olmadýðýný öðrenmek.
:10:00
Her yýl þirketim Johnny Liebling'in hayatta olduðuna dair
:10:04
bir bildiri alýyor.
:10:07
Fakat geçen hafta
Mösyö Cypher ve ben, þans eseri,

:10:11
Poughkeepsie yakýnlarýndaki bir klinikteydik.
:10:14
Kendimiz kontrol etmek istedik,
fakat en baþýndan beri yanýltýcý bilgiler almýþýz.

:10:19
Kovalamaca!
:10:21
Böyle bir sahnenin varoluþuna sebep olmak istemedim,
Her tür karmaþýklýktan nefret ederim.

:10:25
Düþündüm de, belki sizI thought,
:10:28
kurnazlýkla ve sessizce . . .
:10:30
Benim olayý kontrol etmemi istiyorsunuz.
- Kontrol edin!

:10:40
Sanki sizinle daha önce karþýlaþmýþýz gibi bir hisse kapýlýyorum.
:10:43
Bilemiyorum, sanmýyorum.
:10:58
Johnny Favorite ismini hatýrlýyor musunuz?

Önceki.
sonraki.