Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:02
Vynikající start do dovolené.
:08:04
Až se usušíš, bude ti líp.
:08:09
Když jsme odcházeli, ten oheò nehoøel.
:08:13
-Jak to mᚠs ramenem?
-Nevím. Je jako zmrazené.

:08:32
Udìlám kafe a ty jdi pro døíví.
:08:35
Možná,
že bychom to mìli vzít hodnì pomalu.

:08:38
Vzpomínᚠsi, jak jsme se sem dostali?
:08:42
Já se vrátím dolù k mostu a pùjdu po
našich stopách.

:09:00
-Záchránilas mi...
-Dvì hodiny!

:09:02
-Pøece si nebudeš myslet... Cože?
-Tak dlouho jsi byl pryè!

:09:06
-Co se to dìje?
-Musím ti nìco ukázat.

:09:10
Koukej.
:09:19
Tamhle.
:09:21
A tady.
:09:24
PØÍRUÈKA
PRO

:09:26
NEDÁVNO
ZESNULÉ

:09:30
-´´Pøíruèka pro nedávno usnulé.´´
-Zesnulé.

:09:36
Zesnulé?
:09:37
Nevím, jak se to sem dostalo.
Podívej se na nakladatele.

:09:44
´´Vydavatelství pøíruèek pro nedávno
zesnulé.´´

:09:48
Já ti nìco øeknu.
My jsme asi tu nehodu nepøežili.

:09:55
Je to nesnesitelné.
:09:57
Mùžeš mi dát základní orientaci?

náhled.
hledat.