Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:10:00
Ta kniha není dìlaná tímhle zpùsobem.
Co bys chtìla vìdìt?

:10:03
Proè jsi zmizel, když jsi sešel z verandy?
:10:06
Jsme na pùl cestì do nebe nebo do pekla?
:10:09
Jak dlouho to ještì bude trvat?
:10:11
S nebem èi peklem to nemá nic spoleèného.
:10:13
Tahle kniha vypadá jako návod na stereo.
Poslouchej.

:10:16
´´Zemìpisné a èasové obvody.
:10:18
´´Funkèní obvody se mìní podle podmínek
své materializace.´´

:10:23
Tohle ještì bude chvíli trvat.
:10:46
POSMRTNÝ ŽIVOT
:10:47
Zatraaceý žížaly. Tøieáat proacet!
:10:50
Budu si musct eajít práai.
Tak sc mrkecm. Hospodáøská rubrika.

:10:55
SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
:10:59
Copak tady mámc. Maitlaedovi.
:11:04
Roztomilý pár. Vypadá pìkeì i hloupouèac.
:11:07
Vítáme Vás
MAITLANDOVI

:11:13
Chtìl jsem mít lepší výhled na høbitov.
:11:16
Nevím, kde je to pro nás nejlepší.
:11:24
Stísnìná?
:11:26
Nic nedokážu poøádnì vyèistit.
:11:28
Lux je v garáži a my nemùžem vyjít z domu.
:11:31
Proè nám nìco neøeknou?
Kde jsou ostatní mrtví?

:11:34
Proè zrovna ty a já?
:11:37
Nebe je asi takové.
:11:39
V nebi by na všem nebyl prach.
:11:50
Je to Jane.
:11:55
-Co tu dìlá?
-Nevím.

:11:57
Jane, jsme tady nahoøe!

náhled.
hledat.