Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:01
Nestavìjí se otevøenì k téhle zkušenosti.
:16:11
Bože mùj!
:16:13
Doufejme,
že další pøístìnky budou vìtší než tenhle.

:16:18
Podívejte se!
:16:20
Tohle nosili Tøi chlapi v chalupì.
:16:24
-Jak skonèili ti lidé?
-Zemøeli.

:16:26
Podívejte, vestavìný suchý záchod.
:16:33
-Ústøicová zeleò.
-A kde jste se nauèil to jméno?

:16:36
Modrozelená!
:16:38
Hydratovaný kyslièník chromitý.
:16:41
Nezapomeòte, jsem odborný chemik.
Analyzoval jsem vlasy.

:16:44
-Cože?
-Krátkou dobu.

:16:51
Budem potøebovat zahradní náèiní.
:16:56
Já vím, co vy dva chcete udìlat,
ale takhle nezmizíte!

:16:59
Takhle to nefunguje.
:17:01
Nepøestanu žít a dýchat jen proto,
že si ty potøebuješ odpoèinout.

:17:05
Jsem tu s tebou.
A budu s tebou v tomhle brlohu.

:17:08
Ale musím se projevit. Jestli nepøedìlám
úplnì tenhle barák po svým...

:17:13
zblázním se z toho a ty ze mì taky!
:17:18
Jistì, možná,
že by dùm mohl doznat menších zmìn.

:17:22
Ale proè z toho nevynechᚠtenhle pokoj?
:17:26
Dobøe.
:17:33
Tuhle já musím dostat.
:17:35
A tedy?
:17:36
Až zakryjete tapety a zbouráte pár stìn,
to místo bude snesitelné.

:17:40
-Co je v tøetím patøe?
-Podkroví.

:17:43
Zapomnìl jsem zamknout dveøe do
podkroví.

:17:53
-Necítila jste nìco?
-Kdy?


náhled.
hledat.