Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:02
Pøijel jsem si odpoèinout a vystøihovat
výherní kupony z novin a to taky udìlám.

:15:06
Drahoušku, dìlej si to a nech Otha a mì
pøemýšlet.

:15:09
Zbytek domu vypadá tak mizernì jak tohle?
:15:11
Je to trest za nìco?
:15:14
Co budeme dìlat?
:15:16
Nejsme úplnì bezmocní.
:15:19
Èetl jsem si v té knize a je tam pár
slov pro lidi v naší situaci.

:15:24
Strašidla!
:15:26
Tak si pøedvedeme to divadýlko.
:15:32
Pro hosty tu máme negativní potenciál.
:15:34
Není tu žádný organický proud.
:15:37
Také jsem si toho všimla.
Je to jako mraveništì.

:15:42
-Cože?
-Mìl jsem dojem, že nìco vidím.

:15:56
-SLÉZOVÁ BARVA
-Èetlas mé myšlenky.

:15:58
-Opravdu?
-Málokterý zákazník je toho schopný.

:16:01
Nestavìjí se otevøenì k téhle zkušenosti.
:16:11
Bože mùj!
:16:13
Doufejme,
že další pøístìnky budou vìtší než tenhle.

:16:18
Podívejte se!
:16:20
Tohle nosili Tøi chlapi v chalupì.
:16:24
-Jak skonèili ti lidé?
-Zemøeli.

:16:26
Podívejte, vestavìný suchý záchod.
:16:33
-Ústøicová zeleò.
-A kde jste se nauèil to jméno?

:16:36
Modrozelená!
:16:38
Hydratovaný kyslièník chromitý.
:16:41
Nezapomeòte, jsem odborný chemik.
Analyzoval jsem vlasy.

:16:44
-Cože?
-Krátkou dobu.

:16:51
Budem potøebovat zahradní náèiní.
:16:56
Já vím, co vy dva chcete udìlat,
ale takhle nezmizíte!

:16:59
Takhle to nefunguje.

náhled.
hledat.