Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:03
-Co si o tom myslíš, drahoušku?
-Delii se to vùbec nelíbí.

:14:10
Já bych tu mohla žít.
:14:11
Opatrnì! To je moje socha.
:14:13
Ne moje, že bych ji koupila.
Ale vytvoøila jsem ji.

:14:18
Položte ji na stùl.
:14:28
Deset minut. Jsem ve svém živlu.
:14:32
Perfektní.
:14:33
Pomoc!
:14:35
To je Otho.
:14:37
Otho, proè nejdeš hlavními dveømi?
:14:40
Je to smùla.
:14:42
Odešel jsi z mìsta kvùli mnì.
Jsem tak št´astná.

:14:45
To si dovedu pøedstavit.
:14:49
Øeknem si jednu vìc na rovinu.
:14:51
Jsme tady, abychom si užili venkova a ne,
abychom ho zasvinili!

:14:55
Charlesi, mᚠkliku.
Podnikatelé si tu kupujou reálie,

:14:58
a tak si mùžeš dovolit to,
co tu budu zaøizovat.

:15:02
Pøijel jsem si odpoèinout a vystøihovat
výherní kupony z novin a to taky udìlám.

:15:06
Drahoušku, dìlej si to a nech Otha a mì
pøemýšlet.

:15:09
Zbytek domu vypadá tak mizernì jak tohle?
:15:11
Je to trest za nìco?
:15:14
Co budeme dìlat?
:15:16
Nejsme úplnì bezmocní.
:15:19
Èetl jsem si v té knize a je tam pár
slov pro lidi v naší situaci.

:15:24
Strašidla!
:15:26
Tak si pøedvedeme to divadýlko.
:15:32
Pro hosty tu máme negativní potenciál.
:15:34
Není tu žádný organický proud.
:15:37
Také jsem si toho všimla.
Je to jako mraveništì.

:15:42
-Cože?
-Mìl jsem dojem, že nìco vidím.

:15:56
-SLÉZOVÁ BARVA
-Èetlas mé myšlenky.

:15:58
-Opravdu?
-Málokterý zákazník je toho schopný.


náhled.
hledat.