Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:01
Fantastický! Právì to, co jsme potøebovali.
:13:10
Promiòte, paní.
:13:13
Paní Delie Deetzová, vítám vás doma.
:13:17
Charlesi!
:13:18
To nic není, žádná škoda. Vidíš?
Dobrá, solidní øemeslná práce.

:13:23
Podívej se na tu kuchyni. Koneènì
budeš moci uvaøit poøádnou veèeøi.

:13:30
Podívej se sem.
:13:40
Trochu benzinu. A letlampu. Bez problémù.
:13:44
Promiòte. Tady to nesem.
:13:57
Potøebuje to novou instalaci.
:13:59
Naopak, je perfektní, úplnì perfektní.
:14:03
-Co si o tom myslíš, drahoušku?
-Delii se to vùbec nelíbí.

:14:10
Já bych tu mohla žít.
:14:11
Opatrnì! To je moje socha.
:14:13
Ne moje, že bych ji koupila.
Ale vytvoøila jsem ji.

:14:18
Položte ji na stùl.
:14:28
Deset minut. Jsem ve svém živlu.
:14:32
Perfektní.
:14:33
Pomoc!
:14:35
To je Otho.
:14:37
Otho, proè nejdeš hlavními dveømi?
:14:40
Je to smùla.
:14:42
Odešel jsi z mìsta kvùli mnì.
Jsem tak št´astná.

:14:45
To si dovedu pøedstavit.
:14:49
Øeknem si jednu vìc na rovinu.
:14:51
Jsme tady, abychom si užili venkova a ne,
abychom ho zasvinili!

:14:55
Charlesi, mᚠkliku.
Podnikatelé si tu kupujou reálie,

:14:58
a tak si mùžeš dovolit to,
co tu budu zaøizovat.


náhled.
hledat.