Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:05
Nevidí tì, co?
:12:09
Tady v knize, pravidlo èíslo dvì:
´´Živí obvykle nevidí mrtvé.´´

:12:15
-Nechtìjí nebo nemohou?
-Tady jen stojí ´´nevidí´´.

:12:17
Bože, tahle kniha je tak stupidní!
Nièemu v ní nerozumím.

:12:22
Barbaro, miláèku...
:12:25
jsme mrtví.
:12:26
Myslím, že se nemáme èeho moc obávat.
:12:40
PRODÁNO
:12:41
NA PRODEJ u firmy
JANE BUTTERFIELD

:13:01
Fantastický! Právì to, co jsme potøebovali.
:13:10
Promiòte, paní.
:13:13
Paní Delie Deetzová, vítám vás doma.
:13:17
Charlesi!
:13:18
To nic není, žádná škoda. Vidíš?
Dobrá, solidní øemeslná práce.

:13:23
Podívej se na tu kuchyni. Koneènì
budeš moci uvaøit poøádnou veèeøi.

:13:30
Podívej se sem.
:13:40
Trochu benzinu. A letlampu. Bez problémù.
:13:44
Promiòte. Tady to nesem.
:13:57
Potøebuje to novou instalaci.
:13:59
Naopak, je perfektní, úplnì perfektní.

náhled.
hledat.