Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:04
-Nemáte klíè?
-Asi ho má Charles.

:18:07
Mám dojem, že za tìmi dveømi bude
nìco velmi zajímavého.

:18:11
Jistì, strašidla lidí zemøelých v tomhle
domì a nechtìjí nás tam.

:18:15
Udìlejme jim radost.
:18:30
PØÍRUÈKA
MAJITELE DOMU

:18:33
Bože mùj, tentokrát to bylo o fous!
:18:36
Nemùžu se na to dívat.
:18:39
Co mᚠz toho,
že jsi strašidlo a nemùžeš ani zastrašit lidi?

:18:42
-Lásko.
-Ne, už to nesnesu.

:18:54
-Nevíš, co tam venku je.
-Je mi to fuk.

:19:05
Barbaro!
:19:07
Adame!
:19:10
Adame, pomoc! Jsem celá žlutá!
:19:51
Jsme tu v pasti s tìmi lidmi.
:19:59
Tohle urèitì není kantonská Èína.
Nemáte tam trochu Seèuanu?


náhled.
hledat.