Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:00
Náklad´ák s nábytkem je na cestì.
Musíme rozhodnout, co vyhodíme.

:21:03
Vyhodíme všechno,
vèetnì toho, co je v podkroví.

:21:23
Opatrnì.
:21:25
Øeknìte mi, co to dìláte a já vám øeknu,
proè vás mùj manžel vyhodí.

:21:30
-Není tam obsah?
-Vùbec ne.

:21:34
Co je tohle?
:21:42
Víte, kam to patøí? Nikdo vám neøekl, kam...
:21:44
Proè tu jsou jen tøi sochy? Byly tam ètyøi.
:21:47
Kde je ètvrtá socha?
:21:49
Co to dìláte?
:21:56
´´Betelgeuse, biozaøíkávaè d´ábla.
Život vás unavuje?

:21:59
´´Smrt je problém, a ne øešení?
Vìènost je neštìstí?

:22:02
´´Nedokážete se pøizpùsobit?
Zavolejte Betelgeusa.´´

:22:08
Žádné èíslo èi instrukce?
:22:10
Nic. Biozaøíkávaè. Nevím, co to je.
:22:18
Úplnì dozadu.
:22:21
Proè si nedáte pùlhodinovou pøestávku?
:22:44
Položte to!
:22:46
Co to hergot dìláte?
:22:48
-Poslouchejte mì!
-Proboha!

:22:51
Proè mi to dìláte?
Je to moje umìní a je to nebezpeèné.

:22:54
Myslíte, že chci takhle umøít?

náhled.
hledat.