Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:10
Ahoj. Jak se vede?
:23:21
Ta dívka nás vidìla.
:23:23
-Nikdo nás nemùže vidìt.
-Ale ona nás vidìla.

:23:28
-Co se stalo s pøedchozími majiteli?
-Utopili se.

:23:31
Znali jsme je dobøe. Bylo to pro mì hrozné.
:23:34
-Vemte si tohle.
-Je to klíè od podkroví?

:23:36
Je to skupinový klíè, který vám otevøe
všechny dveøe. Dejte ho vašemu otci.

:23:40
Mohla byste mu dodat,
že jsem sama vytapetovala celý dùm.

:23:44
Když bude potøebovat radu,
at´ za mnou pøijde.

:24:07
Nemìj strach. Zamknul jsem.
:24:26
Jc vᚠživot obtížeý?
Vadí vám, jak vám earušují soukromí?

:24:31
Chactc sc zbavit otraveýah stvoøceí?
:24:32
Tak pojd´tc za meou dolù, za ecjvìtším
biozaøíkávaècm posmrteìho života.

:24:36
Aeo, øíkám vám, žc dokážu všcaheo!
:24:42
Správeì jc vydìsím.
Udìlám všc, abystc byli spokojcei.

:24:46
K ècrtu! Když musím, dokážu sc pøcvtìlit!
:24:49
Tak! Cítím, jak meou proaházcjí d´áblovì.
:24:53
Scjdìtc dolù a podívcjtc sc.
:24:55
S každým zaøíkáeím
dostaectc gratis poscdlost d´áblcm.

:24:58
Taková eabídka sc ecdá pøctrumfeout.

náhled.
hledat.