Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:07
Nemìj strach. Zamknul jsem.
:24:26
Jc vᚠživot obtížeý?
Vadí vám, jak vám earušují soukromí?

:24:31
Chactc sc zbavit otraveýah stvoøceí?
:24:32
Tak pojd´tc za meou dolù, za ecjvìtším
biozaøíkávaècm posmrteìho života.

:24:36
Aeo, øíkám vám, žc dokážu všcaheo!
:24:42
Správeì jc vydìsím.
Udìlám všc, abystc byli spokojcei.

:24:46
K ècrtu! Když musím, dokážu sc pøcvtìlit!
:24:49
Tak! Cítím, jak meou proaházcjí d´áblovì.
:24:53
Scjdìtc dolù a podívcjtc sc.
:24:55
S každým zaøíkáeím
dostaectc gratis poscdlost d´áblcm.

:24:58
Taková eabídka sc ecdá pøctrumfeout.
:25:00
Pøivcd´tc svì žcey. Mámc spoustu hadù,
sc ktcrými si mùžou hrát.

:25:05
Øckei to jcdeou, podruhì,
potøctí pøijdc kouzlo. A pamatuj si:

:25:09
"Seím aokoliv budcš ahtít.
Spolkeu, ao si budcš pøát.

:25:12
"Tak pojd´ dolù, já sc pøcdvcdu. "
:25:15
Zavolej Hned!
:25:42
Potøebujeme si nìjak pomoct.
Pøeètu si v knize o nouzových situacích.

:25:47
Tady to je:
´´V nouzové situaci nakresli dveøe.´´

:25:55
´´Nakresli dveøe´´? Nevím,
proè se poøád dívᚠdo té pitomé knihy.


náhled.
hledat.