Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:09
Jsme doma!
:33:11
Podívej se na to! Všechno je jiné.
:33:16
Všechen nᚠnábytek je pryè.
:33:19
Jak dlouho jsme tam asi èekali?
:33:21
Tøi mìsíce.
:33:24
Skoro jsem to s vámi už vzdala.
Chystala jsem se odejít.

:33:27
Mám další zákazníky.
:33:29
-Vy jste Junona, naše sociální pracovnice?
-Ano.

:33:32
Hodnotím jednotlivé pøípady a stanovuji,
:33:35
zda je pomoc potøebná,
zasloužená a možná.

:33:38
Máte èas?
:33:39
Ne.
:33:41
-Co neklape?
-Jsme velmi nešt´astní.

:33:44
A co jste oèekávali? Jste mrtví!
:33:47
Chceme se zbavit tìch lidí doma.
Dùm nás stál spoustu práce.

:33:51
Asi by nám nevadilo dìlit se o dùm s lidmi,
kteøí...

:33:54
-By byli trochu jako vy.
-Ano.

:33:56
Ale tihleti!
:34:00
Vypadá to tu klidnì.
:34:03
Mìli byste podìkovat Pánu Bohu,
že jste nezemøeli v Itálii.

:34:06
Deetzovi.
:34:08
-Prostudovali jste si pøíruèku?
-Pokusili jsme se.

:34:12
Kapitola støedního rozhraní o zaøíkávání
to vše vysvìtluje.

:34:16
Zbavte se jich sami! Je to vᚠdùm.
:34:20
Domy ve kterých straší
se snadno neseženou.

:34:22
-Nerozumíme tomu.
-Slyšela jsem.

:34:25
Strhli jste si tváøe.
:34:27
Je zbyteèné sundavat si hlavy pøed lidmi,
kteøí vás nevidí.

:34:31
-Mìli bychom zaèít jednoduše?
-Ano, jednoduše.

:34:33
Dìlejte, co umíte.
Využijte svého talentu. Cviète se.

:34:38
Mìli jste tyhle lekce studovat
už od prvního dne.

:34:43
Už musím jít.
:34:45
A co ten chlap v brožùøe, Betel...
:34:49
Nepronášejte ani jeho jméno.
Nepotøebujete jeho pomoc.

:34:53
Možná, že ano.
:34:54
Ne. S jinými dobøe nepracuje.
:34:58
Co tím chcete øíci?

náhled.
hledat.