Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:04
Nechtìla jsem se k tomu dostat.
:35:06
Ale než byste udìlali další chybu,
radìji vám to øeknu.

:35:11
On byl mùj asistent.
:35:13
Ale byl to výtržník. Odešel sám...
:35:16
jako biozaøíkávaè na volné noze.
:35:19
Prohlásil, že mùže být bez tohohle živobytí.
A dostal se do vìtších obtíží.

:35:27
Mám dojem,
že se nedávno plížil okolo vašeho høbitova.

:35:33
Jediný zpùsob, jak ho mùžete pøivolat je,
:35:35
že zavoláte jeho jméno tøikrát.
:35:39
Ale opravdu vám doporuèuji,
:35:41
abyste se Deetzových zbavili sami.
:35:45
Jak se s vámi spojíme,
:35:46
jestliže vás budeme opìt potøebovat?
:35:57
Oh, Adame, ten chlap je na našem høbitovì.
:36:01
Ona má pravdu. Musíme si to zjednodušit.
Dokážeme to.

:36:27
Hcj, ty, pojd´ scm!
:36:30
Mᚠhlad?
:36:32
No tak. Pojd´ scm.
:36:35
Mám pro tcbc eìao dobrìho. Pojd´ kc meì.
:36:38
Dámc si svaèieu.
:36:42
-Pojd´ scm!
-Pomoa!

:36:45
zde leží
BETELGEUSE

:36:48
Maxie, nevydìlal jsem snad na tebe dost?
To je jediná otázka.

:36:53
Nikdo mi nepøinesl tolik penìz jako ty.
Byls jako d´ábel, než ses zhroutil.

:36:57
To jc právì to,

náhled.
hledat.