Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:00
Nemám strach z prostìradel.
Skrýváte nìco odporného?

:40:03
Jste pod tím Noa živýah mrtvýah?
:40:06
Všude krvavé žíly a hnis?
:40:08
-´´Noc´´ koho?
-´´Živých mrtvých.´´ Je to film.

:40:11
Kdybych v tvém vìku vidìla ducha,
krve by se ve mì nedoøezal.

:40:14
Nejste odporní.
Tak proè nosíte prostìradla?

:40:18
Cvièíme se.
:40:19
-Vidíš nás bez prostìradel?
-Samozøejmì, že vás vidím.

:40:23
Jak to, že ty nás vidíš a nikdo jiný ne?
:40:27
Èetla jsem tu
Pøíruèku pro ecdáveo zcseulì.

:40:30
Stojí v ní:
´´Živí lidé ignorují divné a neobvyklé vìci.´´

:40:35
A já jsem taky divná a neobvyklá.
:40:40
Vypadᚠnormálnì.
:40:43
-Èetla jsi naši knihu?
-Ano.

:40:45
-Vyznᚠse v ní?
-Ano. Proè jste byli v Deliinì ložnici?

:40:48
-Snažili jsme se vystrašit tvou matku.
-Macechu.

:40:50
Nemùžete ji vystrašit. Spí s ní princ Valium.
:40:57
Tohle jste vyrobili vy?
:40:58
Vy jste vyøezali tyhle domy a ostatní?
:41:02
A tohle byl nᚠdùm.
:41:05
Proè chcete všechny vystrašit?
:41:07
Chtìli jsme vás vystrašit,
abyste se odstìhovali.

:41:12
Neznáte Deetzeovy.
:41:14
Mùj otec koupil tenhle dùm.
A od majetku nikdy neustoupí.

:41:18
-Proè vy neodejdete?
-Od pohøbu jsme nevyšli.

:41:23
Pohøeb!
:41:24
Bože! Takže vy jste opravdu mrtví!
:41:29
To je úžasné.
:41:33
-Radìji pùjdu.
-Poèkej.

:41:34
-Neøíkej svým rodièùm, že tu jsme.
-Ledaže by je to odstrašilo.

:41:39
Øekni jim, že jsme hrozná,
:41:41
zoufalá, zvrhlá stvoøení, snažící se...
:41:44
dostat svùj dùm zpìt.
:41:48
A co když je to sen? Nemùžete zkusit
nìjaký trik, abych vidìla, že nesním?

:41:56
Jestli jste opravdová strašidla,
najdìte si jiné èíslo programu,


náhled.
hledat.