Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:02
A tohle byl nᚠdùm.
:41:05
Proè chcete všechny vystrašit?
:41:07
Chtìli jsme vás vystrašit,
abyste se odstìhovali.

:41:12
Neznáte Deetzeovy.
:41:14
Mùj otec koupil tenhle dùm.
A od majetku nikdy neustoupí.

:41:18
-Proè vy neodejdete?
-Od pohøbu jsme nevyšli.

:41:23
Pohøeb!
:41:24
Bože! Takže vy jste opravdu mrtví!
:41:29
To je úžasné.
:41:33
-Radìji pùjdu.
-Poèkej.

:41:34
-Neøíkej svým rodièùm, že tu jsme.
-Ledaže by je to odstrašilo.

:41:39
Øekni jim, že jsme hrozná,
:41:41
zoufalá, zvrhlá stvoøení, snažící se...
:41:44
dostat svùj dùm zpìt.
:41:48
A co když je to sen? Nemùžete zkusit
nìjaký trik, abych vidìla, že nesním?

:41:56
Jestli jste opravdová strašidla,
najdìte si jiné èíslo programu,

:42:01
protože ta prostìradla nefungujou.
:42:11
Strašidla.
:42:13
Ty mi tvrdíš, že v tomhle domì straší.
:42:15
Na tìch fotkách jsou strašidla.
:42:18
Strašidla!
:42:20
Lydie, dnes mám veèeøi pro sedm hostí.
:42:23
Mùj agent Bernard pøivede dámu,
která píše pro Art ie Amcriaa.

:42:27
U veèeøe pak mimo tebe budou všichni,
o kterých už psal Vaeity Fair.

:42:31
Vìdí, žes ménìcenná a nemᚠstrach.
:42:33
Opovaž se mluvit o mnì s jinými!
:42:35
Mám strach z rozpakù
pøed tìmi málo lidmi, kteøí jsem pøijdou.

:42:39
Aspoò dnes veèer
budem hrát normální rodinu.

:42:47
Lydie se snaží, ale oni jí to nevìøí.
:42:49
Má fotografie.
:42:51
Adame, ty mᚠfotku Ledového muže.
:42:54
Moje fotka Ledového muže je nìco jiného.
:42:57
Potøebujeme pomoc. Musíme se spojit
s tím Betelmeyerem, anebo jak se jmenuje.


náhled.
hledat.