Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:02
Hej! Máte tu se mnou džob.
:48:05
Snažím se pøipravit kšeft. Co mám udìlat?
:48:07
Kde jste?
:48:09
Jste banda ztroskotancù!
:48:11
Já jsem profesionál!
:48:18
Podìlaná maketa!
:48:20
Tohle si mùžeme vyøídit sami.
:48:23
Mimo to nenechám tu mladou holku
takovému zvrhlíkovi.

:48:26
Zavolali jsme ho
a zdál se být dìsnì naštvaný.

:48:29
To mi je fuk. Zmìnila jsem názor.
Mùžeme je vydìsit sami, dnes v noci.

:48:34
Mám nápad.
:48:42
Skuteènì jsi to tu krásnì pøedìlal.
:48:45
Já ne. Oni.
:48:48
No?
:48:54
Líbí se ti.
:48:56
Doufám, že to nebyl další z tvých zoufalých
pokusù o sebevraždu.

:49:00
Víš, co se øíká o lidech,
kteøí páchají sebevraždu?

:49:03
V posmrtném životì
se stávají státními úøedníky.

:49:08
Otho, to jsem nevìdìl,
že se zajímᚠo nadpøirozeno.

:49:11
Samozøejmì! Vzpomínᚠsi.
:49:13
Po mé sezonì v Living Theatru...
:49:15
jsem byl jedním z hlavních newyorských
badatelù paranormality.

:49:19
Až do finanèního krachu v roce 72.
:49:21
Paranormalita?
Takhle se ted´ jmenuje tvùj styl?

:49:25
Nevšímejte si jí. Je stále nazlobená,
protože na její sestru nìkdo shodil barák.

:49:32
No, vypadá to dobøe.
:49:36
Vidìla jsem tu strašidla.
:49:44
-Takhle se mnou Lydie žertuje.
-To není žert.

:49:47
Ale je. Právì dnes se mì pokusila
pøesvìdèit, že v tomhle domì straší.

:49:53
To víte, já je zbožòuju.
:49:57
-Strašidla?
-Dokonce ve znaèkových prostìradlech.


náhled.
hledat.