Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:00
Chucku, pøišli jsme pro tvou dceru.
:58:04
Dost! Dost!
:58:16
-Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse!
-Proboha!

:58:21
Proè to dìláte?
:58:24
Nechte mì všichni na pokoji!
:58:30
Vynikající rozhodnutí! Pøíštích sto let
budeme viset z okna anebo dìlat kouzla.

:58:35
Možná, že ted´ vypadnou.
Ten had byl odpornej pacholek.

:58:38
-Mohl nìkoho zranit.
-Ale nezranil.

:58:40
Dostali jsme je tam, kam jsme chtìli.
:58:46
Vy propadáci! Jak si troufáte pøerušovat
profesionála u práce?

:58:50
Nemiluju Charlese, ale mohl jsi ho zabít.
:58:53
Dìlám jen svou práci.
Pøece jsme mìli dohodu.

:58:56
Tak dobøe. Víte co?
:58:58
Já už stejnì nechci mít nic spoleèného
s vámi ztroskotanci. Dìkuju pìknì.

:59:03
Jediný, se kterým nìco mùžu mít,
je dcera Edgara Allana Poea.

:59:07
-Ona mi rozumí.
-Nech ji být!

:59:21
Tak se s tím vytas.
:59:30
Jsem trochu dychtivý, jestli tomu rozumíte.
:59:34
Už je to 600 let.
:59:37
Nevím, jestli obyèejnej chlap jako já...
:59:40
se mùže dostat k èinu.
:59:48
DANTOVA PEKELNÁ MÍSTNOST
DÍVKY

:59:59
Jó. Už jdu.

náhled.
hledat.