Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:02
Trenére, kde jsou pánské záchodky?
1:01:05
Já nejsem tvùj trenér. On to pøežil.
1:01:08
Chtìl bych pochopit jedno.
1:01:10
-Kdy musíme být na lùžku?
-Vypadni!

1:01:13
Dolù po schodech! Pánské toalety!
1:01:16
Dìlᚠsi legraci? Neumíš èíst?
1:01:19
Hned se vrátím.
1:01:32
Možná, že to nebyl dobrý nápad.
1:01:35
Nic jsem neøekla.
1:01:39
Z koho si dìláme legraci?
Nikdy jsi nemìl špatný nápad.

1:01:41
Né?
1:01:45
Tohle by ještì mohlo fungovat.
1:01:49
Domov.
1:01:53
Nevím,
jestli to je pro Lydii správné prostøedí.

1:01:56
-Hadi. Strašidla.
-Krevety.

1:01:59
Vy peciválové.
1:02:01
Budete mít jiné starosti.
Dnes veèer pøijde Maxie Dean.

1:02:05
Musíte ty strašidla prodat.
Já jsem to dotáhl až sem.

1:02:09
A co budeš dìlat?
Zlomyslnì jim zmìníš životní prostøedí?

1:02:12
Vím o nadpøirozených vìcech
jako o bytovém designu.

1:02:23
´´Jsem...
1:02:25
´´sama.
1:02:36
´´Jsem...
1:02:38
´´ùplnì...
1:02:40
´´sama.
1:02:43
´´Až budete...
1:02:46
´´èíst tyhle øádky...
1:02:48
´´budu už...
1:02:50
´´na onom svìtì,
1:02:53
´´protože jsem skoèila...
1:02:56
´´vrhla se...

náhled.
hledat.