Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:03
Ale kdybys mìla pero...
Už to mám! Znᚠšarádu?

1:06:07
-Jo.
-Dobøe.

1:06:09
Tak zaènem. Pøipravena?
1:06:11
Dvì slova.
1:06:13
Správnì!
1:06:15
První slovo, dvì slabiky.
1:06:18
Koukej.
1:06:20
Otoè se.
1:06:23
Nevím, co chcete øíct.
1:06:25
Podívej se za sebe!
1:06:27
Jak se máš?
1:06:30
Bcctlc, šváb.
1:06:31
Správnì. A ted´ druhé.
1:06:36
Snídanì? Pomeranè? Pomeranèový šváb?
1:06:38
Švábí plod?
1:06:40
Švábí snídanì?
1:06:43
Švábí nápoj?
1:06:47
Švábí džus?
1:06:49
-To je ono!
-Jmenujete se Bcctlcjuiac, Švábidžus?

1:06:51
Øeklas to dvakrát.
Øekni to ještì jednou. No tak!

1:06:55
To jste byl vy, že? Ten had.
1:06:58
Dítì, ty mᚠpøedstavivost! Jen to øekni!
1:07:02
Ne.
1:07:05
Zeptám se Barbary.
1:07:06
Nemusíš mluvit s Barbarou! Jen to øekni!
1:07:13
Adame, já nemùžu takhle pokraèovat.
Já mám tu dívku ráda.

1:07:16
Už je pøíliš pozdì. Musíme pokraèovat.
1:07:20
Nebudeme. Nemùžeme se vzbouøit?
1:07:29
Chci za Lydií.
1:07:42
No tak! Jen to øekni!
1:07:46
Ne, neøíkej to!
1:07:48
Øekni to!
1:07:50
Vše v poøádku. To jsme my. Co se dìje?
1:07:54
Šváb...
1:07:56
Øekl, že když mu pomùžu ven,
vezme mì na druhou stranu za vámi.

1:07:59
Ne, Lydie, jsme mrtví.

náhled.
hledat.