Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:00
-Co se to dìje?
-Nevím. Zjistím to.

1:09:03
Bud´ opatrná.
1:09:05
Ed Cornwell povede muzeum
voskových soch.

1:09:08
Vìnované 50 velkým okamžikùm
paranormality v Parku díkùvzdání.

1:09:12
Nesmíš zapomenout na Eda.
1:09:14
On je ten génius, který nám zajistil
mluvící sochu Marcela Marceaua.

1:09:20
A D-Con kleèí,
aby mohl sponzorovat zoo hmyzu.

1:09:24
Ve starém železáøství.
1:09:27
Na tom se nedá prodìlat!
1:09:34
Lydie, koneènì jsi mezi nás pøišla.
Právì jsem skonèil úvodní proslov.

1:09:39
Ted´ je èas se protáhnout.
1:09:41
A pozvat naše pøátele
k návštìvì tvých pøátel.

1:09:45
Jsou tu ještì?
1:09:47
Charlesi,
pøijeli jsme, abychom vidìli strašidla.

1:09:52
Už tu nejsou.
1:09:58
Když to øekne,
tak se pokaždé barva loupe...

1:10:01
ze stìn a nìjaké divoké stvoøení
nás chce zabít.

1:10:05
Ale Lydie, my máme fotky.
1:10:07
Opravdu. Øekli,
že se vrátí a mùžeme zde všichni spolu žít,

1:10:10
jestliže souhlasíte, že je nebudete
pošt´uchovat èi dìlat jim hloupé naschvály.

1:10:15
Ona má tendenci to pøehánìt.
1:10:18
Nevadí, my jsme na ni nespoléhali.
Máme Otha.

1:10:25
-Jsou tu stále?
-Otho, jsou tu ještì?

1:10:28
Jsou zde stále. Jen se schovávají.
1:10:32
Asi se cítí vinni za to, co mi udìlali.
1:10:34
Je jim líto, že tì nezabili.
1:10:36
Chci je vidìt.
1:10:40
Otho, mùžeš to zaøídit?
1:10:42
-Bude to složité, ale myslím, že to dokážu.
-Ne!

1:10:50
A èeho se vlastnì bojím?
Vždyt´ si neumíš ani vymìnit pneumatiku.

1:10:56
Budu potøebovat nìco jejich osobního.
1:10:59
Budeš muset do charity.

náhled.
hledat.