Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:47:35
Mìli jsme se setkat.
:47:36
My? Ale já jsem z Øíma
:47:41
Z Øíma, jasnì!
:47:43
Jsem tu náhodou.
:47:45
Too není náhoda.
:47:50
Co chcete?
:47:53
Vím o vás a o králi.
:47:57
- O králi?
- Jo, Graceland.

:48:01
"GRACELANDEM OBCHÁZÍ DUCH"
:48:06
Mám vám doruèit
dùležitou zprávu.

:48:15
Ten veèer, už to bude rok,
:48:17
jsem se vracel do Memphisu,
:48:20
poøád jsem míjel stopaøe.
:48:23
Divný bylo,
že vypadali všichni stejnì.

:48:29
Jak jsem se blížil
k Memphisu, stál tam další.

:48:36
Zastavil jsem, otevøely
se dveøe a stopaø nasedl.

:48:39
Sedìl tam vedlì mì
a najednou øekl:

:48:42
"Díky, žes mi zastavil."
:48:46
Slyším ten jeho slušòáckej hlas...
:48:48
Byl mi povìdomej,
ale netušil jsem odkud.

:48:55
U Memphisu ho chci vysadit.
:48:59
Chtìl do Gracelandu.

náhled.
hledat.