Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:13:00
Ona je zatvorenik
narodne televizije sada.

:13:03
Kako je to biti u braku?
:13:07
Sviða mi se,nije loše.
:13:10
Šta je to što ti se sviða u njemu?
:13:12
Ne želim da ispadnem kritièar.
:13:14
- Ne. U redu je.
- Samo sam radoznao.

:13:21
Znate za prièu o sigurnosti
u njemu.

:13:26
Pa, to je istina.
:13:29
I, mi posedujemo ovu kuæu.
:13:33
To je lepa kuæa.
:13:34
I--
:13:37
John je upravo postao mlaði partner,
to mi se baš sviða.

:13:42
Sviða mi se èinjenica da nije
honorarac ili šta veæ.

:13:46
Da.
:13:52
Pa koliko je vremena prošlo
otkada si poslednji put video John-a?

:13:56
9 godina.
-9 godina?

:13:58
Da. Bio sam iznenaðen kad me je pozvao...
:14:00
da ostanem ovde dok
ne naðem neko mesto.

:14:03
Zar ga nisi--
:14:04
- Zar ga nisi poznavao dobro?
- O, ne. Poznavao sam ga ja veoma dobro.

:14:08
John i ja...
:14:11
smo veoma slièni.
:14:13
Zaista?
:14:17
U to mi je teško da poverujem.
Za sada izgledaš tako razlièito.

:14:23
Da. I ja sam zamišljao da
smo sada veoma razlièiti.

:14:28
- Mislim da sam konaèno spreman da iskoristim kupatilo.
- U redu.

:14:50
Graham... moram da ti kažem...
:14:51
umalo nisam pozvao
policiju kada sam te video danas.

:14:54
Rekao sam sebi, "Nije moguæe
da je to onaj isti èovek...

:14:58
koji je držao privatni servis iza kapele."

prev.
next.