Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:41
Pekala, bu deneme
yakýn bir zamanda mýydý?

:07:45
Eh, pek, yakýn gibi,
ama.. tam yakýn sayýlmaz.

:07:54
Evde bir misafir
aðýrlamaya hazýr deðilim.

:08:04
Gitmeliyim. Büroya gitmeliyim.
Büroya geri dönmeliyim.

:08:10
Bugünlük bir kere mi? Gee,
ne heyecanlý.

:08:14
Zaten bir görüþmeyi atlatttým.
Geri dönmeliyim.

:08:19
Bak, John, ayrýlmak istiyorsan ayrýl.
:08:23
Hayatým bu küçük birlikte olmalarýn
etrafýnda dönmüyor, kendini yaðlama.

:08:32
Beni çocuk yerine koyma.
Ne hissediyorsan onu söyle.

:08:38
Dinle, kasabaya bir arkadaþým geliyor,
yýllardýr görmediðim bir arkadaþ.

:08:45
Diyebileceðim, biraz
yolunu þaþýrmýþ gibi.

:08:49
Sanýrým onunla biraz
zaman geçirebiliriz.

:08:52
Mm-hm.
Yani yataðý biraz havalandýracak mýyýz?

:08:58
- Evet.
- Evet.


Önceki.
sonraki.