Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:04
Gitmeliyim. Büroya gitmeliyim.
Büroya geri dönmeliyim.

:08:10
Bugünlük bir kere mi? Gee,
ne heyecanlý.

:08:14
Zaten bir görüþmeyi atlatttým.
Geri dönmeliyim.

:08:19
Bak, John, ayrýlmak istiyorsan ayrýl.
:08:23
Hayatým bu küçük birlikte olmalarýn
etrafýnda dönmüyor, kendini yaðlama.

:08:32
Beni çocuk yerine koyma.
Ne hissediyorsan onu söyle.

:08:38
Dinle, kasabaya bir arkadaþým geliyor,
yýllardýr görmediðim bir arkadaþ.

:08:45
Diyebileceðim, biraz
yolunu þaþýrmýþ gibi.

:08:49
Sanýrým onunla biraz
zaman geçirebiliriz.

:08:52
Mm-hm.
Yani yataðý biraz havalandýracak mýyýz?

:08:58
- Evet.
- Evet.

:09:03
Keþke þu bar iþini býraksan.
:09:06
Neden?
:09:08
Heriflerin sana asýldýðý
düþüncesinden nefret ediyorum.

:09:11
Bununla baþa çýkabiliyorum.
:09:14
Eminim.
:09:16
Ayrýca, parasý iyi,
ve heriflerin bazýlarý da çekici.

:09:21
Senin de kýskanmaya hakkýn yok.
:09:26
Kýskandýðýmý kim söyledi?
:09:28
Ben söyledim.
:09:32
Biliyorsun, bunu bir kere de
senin evinde yapmak isterim.

:09:37
Ýtiraf edeyim, kardeþimin yataðýnda
yapmak beni sapýkça heyecanlandýrýyor.

:09:47
Keþke dýþarý çýkýp herkese Ann'ýn
bitli bir kaltak olduðunu söyleyebilseydim.

:09:53
Güzel , popüler
Ann Bishop Millaney'in.


Önceki.
sonraki.