Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:03
Keþke þu bar iþini býraksan.
:09:06
Neden?
:09:08
Heriflerin sana asýldýðý
düþüncesinden nefret ediyorum.

:09:11
Bununla baþa çýkabiliyorum.
:09:14
Eminim.
:09:16
Ayrýca, parasý iyi,
ve heriflerin bazýlarý da çekici.

:09:21
Senin de kýskanmaya hakkýn yok.
:09:26
Kýskandýðýmý kim söyledi?
:09:28
Ben söyledim.
:09:32
Biliyorsun, bunu bir kere de
senin evinde yapmak isterim.

:09:37
Ýtiraf edeyim, kardeþimin yataðýnda
yapmak beni sapýkça heyecanlandýrýyor.

:09:47
Keþke dýþarý çýkýp herkese Ann'ýn
bitli bir kaltak olduðunu söyleyebilseydim.

:09:53
Güzel , popüler
Ann Bishop Millaney'in.

:10:00
- Riskli olabilir.
- O zaman bir dedikodu baþlatayým?

:10:06
- Yo, hayýr, evimde yapmayý diyorum.
- Yakalanmaktan mý korkuyorsun?

:10:11
Evet!
:10:13
Korkmalýsýn.
:10:17
- Þu arkadaþýnla tanýþabilir miyim?
- Kimle, Graham mý?

:10:20
Söylemeliyim, yýllar önce çok
yakýndýk, ama ben...

:10:25
Bence þimdi çok farklýyýz.
:10:43
- Evet?
- Ann mý? Ah, benim adým Graham Dalton.

:10:48


Önceki.
sonraki.