Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:04
Gerektiðinde bir yerden aceleyle
ayrýlmak için mi?

:18:07
Evet, ya da bir yere hýzlýca varmak için.
:18:11
Afedersin.
:18:18
- Yardým ister misin?
- Yo, hayýr. Gerçekten, ben iyiyim.

:18:22
Yapacak pek bir þey yok.
:18:27
Graham, vergilerini ödüyor musun?
:18:31
Evet, vergilerimi ödüyorum.
Evet, ödüyorum. Ne demek istiyorsun?

:18:35
Sen vergilerini ödemiyorsun, sen yalancýsýn.
Ben yalancý deðilim.

:18:39
Yalancýlar insanlýðýn en aþaðýlýk
ikinci türüdür.

:18:43
- Ýlki hangisi?
- Avukatlar.

:18:46
Ah. Bu sensin hayatým.
:18:53
Annie, neden Graham'la daire
avýna çýkmýyorsunuz?

:18:56
Ona þehrin ne kadar deðiþtiðini göster.
:18:58
- Sorun olur mu, Graham?
- Hayýr, çok isterim.

:19:01
- Ben de isterim. Yapalým bunu.
- Pekala. Yarýn nasýl?

:19:05
- Harika olur.
- Ýyi.

:19:09
Bir anahtar, ha?
:19:12
Harika fikir.
:19:14


Önceki.
sonraki.