Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:00
Hala burada oturuyor,
bildiðim kadarýyla.

:17:07
Graham'la dairelerden konuþuyorduk da...
:17:09
Garden tarafýnda çok sevimli
küçük dairelerin olduðunu söyledim.

:17:14
- Bir de iyi garaj daireler var.
- O tarafta suç oraný yüksek.

:17:19
- Ah John, hadi ama, bu doðru deðil.
- Hayýr. Bir sürü...

:17:22
Nasýl bir yer aradýðýný bilmiyorum.
Her yerde bir sürü...

:17:27
- ...daire var.
- Afedersiniz?

:17:30
Hayýr, Ben...Þu an tek bir anahtarým var,
biliyorsun, tüm malvarlýðým arabada.

:17:37
Bu hoþuma gidiyor.
Bir dairem olursa, anahtarlar iki olur.

:17:40
Bir iþ bulursam, bir yerleri açmam ya da
kapamam gerekebilir. Bu da daha çok anahtar demek.

:17:45
Bir þeyler alýrým, çalýnýrlar diye korkup
bir sürü anahtar daha alýrým.

:17:51
- Tek anahtarlý olmayý seviyorum. Bu rahat.
- Onlarý kaybedeceðim diye endiþelenmen gereksiz.

:17:55
Daire tutunca arabadan kurtul.
Hala tek anahtarýn olmuþ olur.

:17:59
Arabayý seviyorum. Anlamýyor musun?
Araba önemlidir. Taþýnabilir olmalýsýn.

:18:04
Gerektiðinde bir yerden aceleyle
ayrýlmak için mi?

:18:07
Evet, ya da bir yere hýzlýca varmak için.
:18:11
Afedersin.
:18:18
- Yardým ister misin?
- Yo, hayýr. Gerçekten, ben iyiyim.

:18:22
Yapacak pek bir þey yok.
:18:27
Graham, vergilerini ödüyor musun?
:18:31
Evet, vergilerimi ödüyorum.
Evet, ödüyorum. Ne demek istiyorsun?

:18:35
Sen vergilerini ödemiyorsun, sen yalancýsýn.
Ben yalancý deðilim.

:18:39
Yalancýlar insanlýðýn en aþaðýlýk
ikinci türüdür.

:18:43
- Ýlki hangisi?
- Avukatlar.

:18:46
Ah. Bu sensin hayatým.
:18:53
Annie, neden Graham'la daire
avýna çýkmýyorsunuz?

:18:56
Ona þehrin ne kadar deðiþtiðini göster.
:18:58
- Sorun olur mu, Graham?
- Hayýr, çok isterim.


Önceki.
sonraki.