Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:00
Yakýn mýsýnýz?
:16:03
Üzgünümm. Ben...yine burnumu sokuyorum. Üzgünüm.
:16:07
Daha önce de mi burnunu soktun?
:16:09
Ann'ý evliliðiniz hakkýnda sorguya çektim.
:16:11
- Nasýl gitti?
- Ýyi. Ben...Çok iyi. Ee...

:16:19
Ee, kýzkardeþinden konuþuyorduk.
:16:21
Evet. Pekala...
:16:25
Fena sayýlmayýz, sadece þu ki, ee...
:16:29
Tamam, bence o dýþa dönük biri.
:16:36
Bence cýrtlak birisi.
Muhtemelen kabul etmiyecektir.

:16:41
Hayýr, yani, kesinlikle reddedecektir.
:16:46
Peki, baksana, buradayken
Elizabeth'le görüþecek misin?

:16:50
Ah... Bilmiyorum.
:16:53
- Elizabeth de kim?
- Graham'ýn okuldayken çýktýðý bir kýz.

:16:56
Kilise macerasýndan sonra.
:17:00
Hala burada oturuyor,
bildiðim kadarýyla.

:17:07
Graham'la dairelerden konuþuyorduk da...
:17:09
Garden tarafýnda çok sevimli
küçük dairelerin olduðunu söyledim.

:17:14
- Bir de iyi garaj daireler var.
- O tarafta suç oraný yüksek.

:17:19
- Ah John, hadi ama, bu doðru deðil.
- Hayýr. Bir sürü...

:17:22
Nasýl bir yer aradýðýný bilmiyorum.
Her yerde bir sürü...

:17:27
- ...daire var.
- Afedersiniz?

:17:30
Hayýr, Ben...Þu an tek bir anahtarým var,
biliyorsun, tüm malvarlýðým arabada.

:17:37
Bu hoþuma gidiyor.
Bir dairem olursa, anahtarlar iki olur.

:17:40
Bir iþ bulursam, bir yerleri açmam ya da
kapamam gerekebilir. Bu da daha çok anahtar demek.

:17:45
Bir þeyler alýrým, çalýnýrlar diye korkup
bir sürü anahtar daha alýrým.

:17:51
- Tek anahtarlý olmayý seviyorum. Bu rahat.
- Onlarý kaybedeceðim diye endiþelenmen gereksiz.

:17:55
Daire tutunca arabadan kurtul.
Hala tek anahtarýn olmuþ olur.

:17:59
Arabayý seviyorum. Anlamýyor musun?
Araba önemlidir. Taþýnabilir olmalýsýn.


Önceki.
sonraki.