Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:03
Ýþe yaramýyor.Kiþileri tanýmasý gerekiyor.
Onlarla etkileþim kurabilmeli.

:13:07
Etkileþim mi?
:13:10
Her ne demekse.
:13:13
Önünde mastürbasyon yapmak zorunda mýydýn?
:13:16
Hoþuma gitti. Lanet olsun.Senle Ann da
bunu amma mesele yaptýnýz.

:13:20
- Bunu Ann'a söyledin mi?
- O benim kardeþim.

:13:22
- Ona hemen hemen herþeyi anlatýrým.
- Umarým her þeyi deðildir.

:13:25
O, bilmek zorunda olmadýðýný
düþündüðüm bir mesele.

:13:29
- O yetiþkin biri. Bununla baþa çýkabilir.
- Ann...

:13:34
- Ann sadece çok...
- Aþýrý kaygýlý.

:13:38
- Sadece akýllýca bir þey deðildi.
- Ah, Tanrým!

:13:45
Bir belge filan imzaladýn mý,
ya da bunlarý bir yerde yayýnlamýyacaðýna...

:13:49
belirten bir kontrat filan yaptýnýz mý?
:13:52
Hayýr efendim.
:13:54
Hiç bir yasal hakkýn yok,
bunun farkýnda mýsýn?

:13:57


Önceki.
sonraki.