Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:03
Bilmiyorum.
:12:06
Bilmiyorum. Bana bunu
anlattýðýndan beri, bilmiyorum.

:12:10
Onu ilk sanat camiasýnýn
cenazecisi gibi giyinmiþ...

:12:14
...gördüðümde anlamalýydým.
:12:16
Giyim tarzýný seviyorum.
:12:28
Kasetler yanlýþ ellere geçerse ne olacak?
:12:31
"Yanlýþ eller" mi? John, burada
askerî sýrlardan söz etmiyoruz.

:12:37
Bunlar sadece onun seyredeyim de
þeyim kalksýn diye çektiði kasetler.

:12:44
Yani hiç biriyle seks yapmýyor mu?
Sadece konuþuyorlar mý?

:12:48
Sadece bir yere oturup konuþuyorlar.
:12:53
Seks yapsa belki anlayabilirdim.
Yani belki.

:12:58
Neden dergi, porno film filan almýyor?
:13:03
Ýþe yaramýyor.Kiþileri tanýmasý gerekiyor.
Onlarla etkileþim kurabilmeli.

:13:07
Etkileþim mi?
:13:10
Her ne demekse.
:13:13
Önünde mastürbasyon yapmak zorunda mýydýn?
:13:16
Hoþuma gitti. Lanet olsun.Senle Ann da
bunu amma mesele yaptýnýz.

:13:20
- Bunu Ann'a söyledin mi?
- O benim kardeþim.

:13:22
- Ona hemen hemen herþeyi anlatýrým.
- Umarým her þeyi deðildir.

:13:25
O, bilmek zorunda olmadýðýný
düþündüðüm bir mesele.

:13:29
- O yetiþkin biri. Bununla baþa çýkabilir.
- Ann...

:13:34
- Ann sadece çok...
- Aþýrý kaygýlý.

:13:38
- Sadece akýllýca bir þey deðildi.
- Ah, Tanrým!

:13:45
Bir belge filan imzaladýn mý,
ya da bunlarý bir yerde yayýnlamýyacaðýna...

:13:49
belirten bir kontrat filan yaptýnýz mý?
:13:52
Hayýr efendim.
:13:54
Hiç bir yasal hakkýn yok,
bunun farkýnda mýsýn?

:13:57


Önceki.
sonraki.