Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:03
Bu kasetler her yerde ortaya çýkabilir.
:14:06
Bir þey olmaz. Ona güveniyorum.
:14:10
Ona güveniyor musun? Bu komik.
:14:12
Evet, güveniyorum.
Lanet olasý senden kat kat fazla hem de.

:14:19
- Ne demek istiyorsun?
- Ne dediysem onu.

:14:22
Sana güveneciðime ona güvenirim.
:14:27
- Bunu söylemen acý veriyor.
- Baldýzýnla yatýyorsun.

:14:31
Yalancýsýn.
En azýndan bunu biliyorum.

:14:33
Biliyorum, biliyorum. Ýnsanlýðýn
en asaðýlýk ikinci türü. Ve birincisi.

:14:38
- Neden söz ediyorsun sen?
- Hiç. Ann'a sen de yalan söylüyorsun.

:14:43
Evet, doðru, ama ben Tanrý'nýn ve insanlarýn
önünde Ann'a sadýk kalacaðýma yemin etmedim.

:14:56
Bak, þunu yapacak mýyýz yapmayacak mýyýz?
:15:00
Aslýnda... hayýr. Fikrimi deðiþtirdim.
Aramamlýydým.

:15:05
Ýyi, iþte burdayým.
Bir þey yapmam lazým.

:15:11
Bu sýkýntýdan kurtulmama
yardým etmek ister misin?

:15:16
Tanrým!
:15:18
Burada bir tane olsun
saðlam sandalye var mý?

:15:21
Pekala, neden gidip
baþka bir yere oturmuyorsun?

:15:26
Hadi, John. Mutlu olmalýsýn.
:15:29
Ann öðrenmeden bu kadar idare ettik.
Ýþleri senin için kolaylaþtýrýyorum.

:15:33
- Sadece yürü git.
- Seni buna o mu koþullandýrdý?

:15:36
- Kim?
- Graham.

:15:38
Hayýr, o koþullandýrmadý. Tanrým,insanlarýn
bana ne yapacaðýmý söylemelerine ihtiyacým yok.

:15:42
Yalnýzca düþündüm, hepsi bu.
Þimdi sadece...git.

:15:48
Belki gitmek istemiyorumdur.
:15:50
Belki konuþmak istiyorumdur.
:15:53
John, konuþacaðýmýz bir þey yok.
:15:59
Evet haklýsýn.

Önceki.
sonraki.