Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:00
Aslýnda... hayýr. Fikrimi deðiþtirdim.
Aramamlýydým.

:15:05
Ýyi, iþte burdayým.
Bir þey yapmam lazým.

:15:11
Bu sýkýntýdan kurtulmama
yardým etmek ister misin?

:15:16
Tanrým!
:15:18
Burada bir tane olsun
saðlam sandalye var mý?

:15:21
Pekala, neden gidip
baþka bir yere oturmuyorsun?

:15:26
Hadi, John. Mutlu olmalýsýn.
:15:29
Ann öðrenmeden bu kadar idare ettik.
Ýþleri senin için kolaylaþtýrýyorum.

:15:33
- Sadece yürü git.
- Seni buna o mu koþullandýrdý?

:15:36
- Kim?
- Graham.

:15:38
Hayýr, o koþullandýrmadý. Tanrým,insanlarýn
bana ne yapacaðýmý söylemelerine ihtiyacým yok.

:15:42
Yalnýzca düþündüm, hepsi bu.
Þimdi sadece...git.

:15:48
Belki gitmek istemiyorumdur.
:15:50
Belki konuþmak istiyorumdur.
:15:53
John, konuþacaðýmýz bir þey yok.
:15:59
Evet haklýsýn.
:16:03
Her þey karmaþýklaþýyor.
:16:06
Hayýr aslýnda basitleþiyorlar.

Önceki.
sonraki.