Uncle Buck
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:09
- Aç mýsýn?
- Hayýr.

:19:12
Açsýn tabii. Kahvaltýyý herkes sever.
Sýký bir kahvaltý yemelisin.

:19:16
Güne iyi baþlamalýyýz.
:19:22
- Peki diðerleri nerede?
- Hangi diðerleri?

:19:25
Diðer çocuklar.
:19:28
Onlarýn isimleri var.
Miles ve Maizy.

:19:31
Miles ve Maizy kalktýlar mý?
:19:33
Uyandýrdým, teþekkür ederim.
:19:39
Al iþte.
:19:40
Saðýr mýsýn sen?
Aç deðilim dedim.

:19:42
Bu benim spesiyalitelerinden
biridir.

:19:49
Aç kalýrým daha iyi.
:19:50
Annen kahve içtiðini
biliyor mu?

:19:53
Seni etkilemek için içmiyorum onu.
:19:56
Buna memnun oldum.
:20:00
Bana zorluk çýkarmanýn
bir nedeni var mý?

:20:04
Sana zorluk mu çýkarýyorum?
:20:07
Eh, bilmem.
:20:11
- N'aber?
- Sen kimsin?

:20:13
Ben, Buck Amcanýzým.
:20:15
- Benim amcam var mý?
- Maalesef.

:20:19
Vay canýna!
:20:20
Bizim çöpleri piþiriyor.
:20:29
Kardeþin nerede--
:20:31
Onun adý Maizy,
ikinci defa söylüyorum.

:20:36
Pardon.
:20:40
Aç olmalýsýn.
:20:42
Hepsi senin.
:20:44
Aman Tanrým!
Yumurtalara soðan koymuþ.

:20:48
Ben gidip Maizy'ye bakacaðým.
:20:50
Dönünce sana
mýsýr gevreði hazýrlarým.


Önceki.
sonraki.