Air America
prev.
play.
mark.
next.

:26:01
ci ca sã vã rog sã închideþi laboratorul,
:26:04
Asta e lângã Tango 7.
:26:06
Ai plãnuit sã mai prãbuºeºti
vreun avion azi?

:26:07
mãcar pentru o sãptãmânã,
cât timp se afla senatorul aici.

:26:09
Azi nu.
:26:09
De ce nu-i spui sã
se întoarcã acasã?

:26:10
Bine. Deja ai provocat pagube
serioase acestei companii.
Mulþumesc Charlie.

:26:13
Mai vorbim noi. Ce e asta?
:26:14
Aº vrea eu sã fie atât de uºor.
:26:17
Într-o þarã civilizatã,
ca a voastrã. aºa s-ar proceda,

:26:20
-Te simþi mai bine acum?
-Mult mai bine.

:26:21
dar în acest caz, ar fi mai
uºor sã închidem laboratorul.

:26:22
Cred cã norul de opiu de deasupra
oraºului ia uimit pe toþi asearã.

:26:27
Ai reuºit sã închizi
fabrica timp de trei ore.

:26:27
Atunci am fi amândoi sãraci
ºi n-am putea finanþa rãzboiul.

:26:30
Dacã nu vând heroinã,
nu am bani sã-mi plãtesc soldaþii.

:26:30
De-abia azi dimineaþã
ºi-au reluat activitatea.

:26:33
Asta e.
:26:34
Nu, dle maior. Mai bine
rãmânem prieteni.

:26:39
-Ai tu grijã de ºeful tãu.
-Desigur dle general.

:26:43
-Bine Gene
-Bine

:26:46
Ca de obicei gândiþi
mai bine decât mine.

:26:54
-Totul e gata?
-Da e gata.

:27:02
Bien Thuong?
:27:08
S-a întâmplat ceva?
:27:11
M-am obiºnuit sã fiu
cel mai ciudat individ,

:27:13
dar acum, nici
vorbã de aºa ceva.

:27:16
Nu te subaprecia.
Poþi fi la fel de ciudat ca ceilalþi.

:27:19
Trebuie sã te adaptezi.
:27:24
Mã simt ca într-un montagne-russe
:27:25
cu fete, semne ciudate ºi maºini stranii.
:27:29
ªi mã întreb ce
naiba caut aici.

:27:32
ªi eu m-am întrebat adesea asta.
Ce caut eu aici?

:27:36
Ce caut aici?
:27:40
Tu, mutã-þi camionul.
Mai repede.

:27:43
Ai simþit din nou gustul
Americii. Te simþi mai bine?

:27:45
Da, lucrurile au revenit la normal.
:27:47
Bine
:27:48
Audrey, grãbeºte-te.
:27:55
Liniºtiþi-vã.
O sã aveþi câmpul de opiu.

:27:58
Ne mai trebuie câteva
ore sã ne mutãm de aici.


prev.
next.