Rocky V
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:08
Arka arkaya yumruklar.
Þaþýrtýcý bir irade!

:02:15
Rocky Balboa þu ana kadar
lvan Drago'dan sýký yumruklar yedi.

:02:19
Yaralandý ve yüzü kanýyor.
:02:21
- Tamam, orada neler oluyor?
- Onu üç kiþi gibi görüyorum.

:02:25
- Ortadakine vur.
- Tamam! Ortadakine vur.

:02:30
- Rus yaralandý.
- Vur ona!

:02:46
Güreþçi gibi mindere düþtüler, bu bir
sokak kavgasý. Moskova'da kural yok.

:02:51
Bütün kuvvetinle.
Bütün gücünle. Herþeyinle!

:02:55
Þimdi, bütün hayatýn burda!
:02:57
Rocky Balboa'dan gelen
çok sert bir yumruk.

:03:04
Rocky Balboa imkansýzý baþardý.
:03:30
Dostum, böyle bir þey hiç görmedim.
Tam þampiyonlara yaraþýr bir þekilde

:03:35
baþardýn ve herkes gururlu.
:03:38
Özellikle Apollo!
:03:40
- Hey ,Tony.
- Evet, ne var? Ne istiyorsun?

:03:43
Adrian'ý getir.
:03:58
Orada herkes nasýl?

Önceki.
sonraki.