Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:06
- Alo.
- Beth, ben Sarah.

:09:08
Laura'yý uyandýrmaya gittim ama orada deðildi.
Bobby'yle mi birlikte?

:09:12
Olabilir. 5'te koþuya çýkýyor,
sonra da futbol antremanýna gidiyor.

:09:17
Bulabilir misin? Ona ulaþabilir misin?
Okulu arayacaðým.

:09:21
Ofisin numarasý var.
:09:24
Teþekkürler, Beth.
:09:28
Acaba Leland'la birlikte mi gitti?
Erkenden toplantýsý vardý.

:09:33
Eminim öyledir.
Veya Bobby'yle birliktedir.

:09:36
Tabii. Oteli arayacaðým.
Teþekkürler.

:09:47
Hayýr, Bobby bugünkü antrenmana
henüz gelmedi.

:09:51
Bu gayet normal, bu hafta her gün
geç kaldý, Bayan Palmer.

:09:55
Ve geçen hafta.
Hatta belki önceki hafta da.

:10:36
- Ýmzalamaya hazýrlar mý?
- Packard'ýn yerini elde etmeden...

:10:39
...bundan bahsetmesek?
:10:46
Üzgünüm.
:10:50
Packard deðirmeninin...
:10:54
...bir yýl içinde iflas edeceðine dair
saðlam bilgiler var elimizde.

:10:58
Bir þarký gibi elde edeceðiz.
Tek mýsra, nakarat yok.


Önceki.
sonraki.